Medezeggenschapsraad


Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen en het schoolbestuur regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke drie jaar treedt de raad af en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De Stichting “de la Salle” heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur.

In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door één MR-lid. 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.

In de nieuwsbrief leest u regelmatig over de Medezeggenschapsraad.

In de MR zitten:

E-mailadres: mr.antoniusr@jl.nu
 

Klachtenregeling downloaden.